Informace o ochraně osobních údajů - Video Chat

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Auto-Poly spol. s r.o., se sídlem Pod Harfou 904/1, 19000 Praha 9, IČO 48033758, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14783 (dále jen „Společnost“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Provozování videochatu Auto – Poly spol. s r.o.

Účel zpracování:
Vyřízení žádostí, stížností a dotazů

Popis účelu zpracování:
V rámci uvedeného účelu zpracování Vám zajišťujeme funkční komunikaci s námi prostřednictvím videochatu na internetových stránkách https://praha.poly.skoda-auto.cz/ nebo https://pribram.poly.skoda-auto.cz/. Prostřednictvím videochatu nás můžete kontaktovat, ať už máte jakýkoliv dotaz, žádost či stížnost nebo se na nás obracíte s požadavkem v rámci poskytované asistenční služby. O vzájemné komunikaci uchováváme záznam (log) v podobě textu nebo videozáznamu obsahujícího Vaše kontaktní údaje a informace o obsahu vzájemných sdělení, které v některých případech mohou zahrnovat i Vaše identifikační údaje a technické údaje o dotčeném vozidle, např. při poskytování asistenční služby.

Pokud je předmětem naší komunikace Váš požadavek na poskytnutí asistenční služby, můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti poskytující smluvní asistenční služby a její distribuční síti v nejbližší oblasti, abychom zajistili poskytnutí této služby.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit efektivní a objektivní vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či dotazu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Hlasové záznamy
Fotografie / video
Technické údaje o produktu
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení žádosti, stížnosti nebo dotazu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Společnost poskytující smluvní asistenční služby a její distribuční síť. 
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.